Derneğimiz Tafed Üyesidir

Üyelik

Fiili ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Topluma hizmet etmeyi seven kişiler derneğe üyelik için başvurabilir.  Üye olmak isteyen derneğin yönetim kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca 30 gün içerisinde karara bağlanır ve sonucu yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Üyeliği kabul edilenler bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 5253 Sayılı Dernekler kanunu ile Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen kısıtlamalar saklıdır. Her üye eşit haklara sahiptir. Üyeler arısında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep aile, zümre ve sınıf farkı gözetilerek eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan ve çıkarılan üye dernek mal varlığından hak iddia edemez.

ÜYE ÇEŞİTELERİ

            1- ASİL ÜYE : İlgili şahsın Dernek Başkanlığına üyelik giriş bildirgesiyle  müracaat eden ve Yönetim Kurulunca üyeliği kabul edilen üyelerdir. Asil üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılırlar. Yıllık aidatlarını öderler.

            2- FAHRİ ÜYE : Derneğe maddi ve manevi destekte bulunan kişiler Yönetim Kurulu Kararı'yla fahri üye olabilirler. Fahri Üyeler Genel Kurul  Toplantılarına katılabilirler, konuşmalara katılabilirler..Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyeler seçme ve seçilme haklarına ve oy kullanma haklarına sahip değillerdir.

ÜYELİK AİDATLARI

Derneğin üye aidatları İlk Genel Kurul yapılıncaya kadar aylık  .5.- YTL  yıllık 60.- YTL.'sı aidat öderler. İlk Genel Kurulda ve takip eden Genel Kurullarca üyelik aidatları belirlenir. Genel Kurulda belirlenmediği takdirde bir önceki belirlenen üye aidatı geçerli sayılır.

ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Üye aidatını muntazaman ve zamanında ödeme

2- Derneğin amacına yönelik çalışmalarda, kendilerinden istenecek görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirme yükümlülüğü altındadır

Dernek üyeliğinden çıkma şartları aşağıdadır.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkmak isteyen üyenin yazılı başvurusu yönetim kuruluna ulaştığı tarihi takip eden bir ay içinde çıkış işlemi sonuçlandırılarak müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Bu zorunluluğa uyulsun veya uyulmasın başvuru sahibinin müracaat tarihini takip eden bir ayın sonunda üyeliği kendiliğinden düşer.

Fiili ehliyetini kaybettiği tespit edilenler,

Üyelik için kanun ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Dernekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar,

Dernek amaç ve konuları ile kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeyenler, derneği yaptığı çalışmalar ile kamuoyu nezrinde küçük düşürücü hareketler içine girenler ve ferdi olarak dernek adına hareket ettiği tespit edilenlerin üyelikleri yönetim kurulu tarafından incelenir ve haklı sebeplerin bulunduğu tespit edilmesi halinde üyeliklerine son verilerek dernek üyeliğinden çıkarılır.

Bir yıl üye aidatını ödemeyen üyeler uyarılarak aidatın ödenmesi sağlanır. Yüklendiği aidatı dönemler içinde ödemeyen üyeye önce yazılı bir hatırlatma yapılır. Yazıya rağmen verilen süre içerisinde birikmiş aidatını vermeyen üyenin üyeliğine yönetim kurulu kararıyla son veriler. Bu amaçla tutulan defterden kaydı silinir.

KISACA BİZ

Türk turizmine büyük katkısı bulunan değerli aşçılarımızı manavgat bölgesinde de aynı çatı altında toplayarak, mutfakta olduğu gibi sosyal faaliyetlerimizde de birlikte olmak amacıyla manavgat aşçılar derneğimizi kurmuş bulunuyoruz.

HIZLI İLETİŞİM

Adres
Aşağı Hisar Mah. Mithat Paşa Cad. No: 13/B

Telefon
743 10 66

E-Mail
info@manavgatascilardernegi.org

BİZDEN HABERDAR OLUN